Polityka prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO remsklep.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług elektronicznych poprzez Sklep Internetowy. Dokument ten ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Klientów.

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych przez Klienta jego danych osobowych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiegać udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Procedury są systematycznie kontrolowane pod kątem ich prawidłowego wykonywania, a ponadto stale podejmowane są działania mające na celu weryfikację ich zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności przeprowadzane są odpowiednie analizy ryzyka.

 3. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie; zbierane dane są jedynie dla konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celów, oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; zebrane dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz są prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane; dane przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://remsklep.pl/regulamin/

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest RAFAŁ KRZEMIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RAFAŁ KRZEMIŃSKI “REM” (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Szyszkowa 19, 02-285 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5222527561, REGON 015677840, adres poczty elektronicznej: biuro@rem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 515 150 488 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego/Sprzedawcą.

 2. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której przetwarzane są dane osobowe kieruje się przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej jako ‘RODO’) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1000.- dalej jako ‘Ustawa’) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. – dalej jako ‘Ustawa o świadczeniu usług’).

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), data urodzin oraz płeć (opcjonalnie).

 2. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA.

 1. Podstawowym celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta (art. 6 ust. 1b RODO);

 2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

 1. Podanie danych przez Klienta dla celów wskazanych w ust. 1 powyżej jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

 2. Administrator zbiera ponadto dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub swoich usług i w tym celu dobiera ich pod kątem potrzeb Klienta z z pomocą profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 3. W pozostałych (innych) celach niż wskazane w ust. 1 i 3 powyżej, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów.

 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jedynie Jego zgoda, wówczas przysługuje Klientowi prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody następuje w taki sam sposób jak jej udzielenie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody jeszcze przed jej cofnięciem.

 5. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez Administratora przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie terminu przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową, ustania przyczyn biznesowych, a w innym przypadku do momentu odwołania przez Klienta zgody.

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE.

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 2. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

 2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH/KATEGORIACH ODBIORCÓW.

 1. Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia dane osobowe Klienta.

 2. Dane osobowe Klienta otrzymane w związku z realizacją usług mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom uczestniczącym w wykonaniu czynności Administratora w procesie obsługi Klienta, tj. podwykonawcom, dostawcom, bankom, operatorom płatności;

 2. Podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz operatorom udostępniającym narzędzia/systemy informatyczne;

 3. Podmiotom świadczącym usługi doradcze/pomoc prawna, usługi księgowo-podatkowe.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Klient ma prawo uzyskania od Administratora informacji zawierającej potwierdzenie, iż jego dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do treści swoich danych osobowych Usługobiorca. Klient w szczególności jest uprawniony do otrzymania następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii danych osobowych; informacji o odbiorcach którym dane osobowe zostały udostępnione lub zostaną ujawnione; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

 2. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które jego dotyczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni).

 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Wówczas Administrator jest obowiązany do usunięcia tych danych, o ile:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane

 2. została cofnięta zgoda, na podstawie której były przetwarzane dane osobowe,

 3. został wniesiony sprzeciw o którym mowa w ust. 3 i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Klient ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – przez czas pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość danych,

 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Klient sprzeciwia się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3. Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi, a następnie ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany (tzw. prawo do przenoszenia danych).

 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@rem.pl albo pisemnie na adres Administratora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 2. Certyfikat SSL.

 3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Call Now Button

Sklep dla poprawnego działania używa "cookie".
RODO - więcej informacji znajdziesz w naszej
polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close